Regulamin konkursów przeprowadzanych w serwisie portalmedialny.pl

  1. Organizatorem konkursów organizowanych na stronie www.portalmedialny.pl jest wydawca i właściciel portalmedialny.pl - firma Obraz Dnia Jakub Wajdzik z siedzibą w Krakowie (30-549) przy ul. Romualda Traugutta 20/20.
  2. Czas trwania danego konkursu/plebiscytu/akcji specjalnej oraz nagrody jakie można zdobyć, przedstawiane są każdorazowo w opisie danego konkursu.
  3. Udział w konkursie dla uczestnika jest dobrowolny, bezpłatny i nie ponosi za sobą żadnych płatniczych zobowiązań.
  4. Aby wziąć udział w danym konkursie, należy w ustalonym terminie odpowiedzieć na zadanie konkursowe oraz wypełnić poprawnie formularz konkursowy. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa w określonym czasie dla każdego z organizowanych konkursów.
  5. W przyznaniu nagrody (bądź nagród) biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane w terminowym okresie oraz z poprawną odpowiedzią. Wybór zwycięzcy następuje wśród osób, które poprawnie udzieliły odpowiedzi drogą losowego wyboru.
  6. Udział w danym konkursie mogą brać tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Udział osób w wieku od 16. do 18. lat jest możliwy tylko za każdorazową zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Konkursy są ograniczone terytorialnie do obszaru Polski.
  7. W konkursach organizowanych przez Obraz Dnia nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy firmy aktualnie zatrudnieni w jakiejkolwiek formie (w tym również umowę o staż) oraz praktykanci, a także przedstawiciele bądź pracownicy współorganizatora konkursu lub jego sponsora.
  8. Przekazane dane osobowe za pomocą formularza (imię i nazwisko, adres mailowy, miasto) są gromadzone tylko i wyłącznie do potrzeb organizacji konkursu. Po zakończeniu każdego z konkursów dane zostaną każdorazowo zniszczone. Ze względów technicznych, nie ma możliwości usunięcia zgłoszenia danego użytkownika w czasie trwania konkursu. Gromadzone dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, firmom ani w jakikolwiek inny sposób przetwarzane niezgodnie z niniejszym regulaminem.
  9. Laureat danego konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych portalu nie później niż do sześciu tygodni od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń do konkursu. W okresie trwania pandemii okres może zostać każdorazowo wydłużony przez Organizatora Konkursu. 

10. Zwycięzcy konkursów zgadzają się na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz miejscowości laureata maksymalnie na okres 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym terminie taka informacja zostanie każdorazowo usunięta.

11. Każdy uczestnik konkursu po jego zakończeniu i ogłoszeniu zwycięzcy, nie później niż do sześciu tygodni, otrzyma drogą elektroniczną informację z linkiem o zakończeniu konkursu i ogłoszeniu laureata. Otrzyma również nie później niż do sześciu tygodni od rozwiązania konkursu jednorazowo zaproszenie do innego konkursu bądź akcji organizowanego przez wydawcę portalu.

12. Redakcja po ogłoszeniu laureatów skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu drogą elektroniczną celem otrzymania takich danych jak: adres zamieszkania z kodem oraz nr telefonu, celem wysłania nagrody. Brak otrzymania takiej informacji do 30 dni od wysłania prośby drogą elektroniczną lub niepełnych informacji, spowoduje unieważnienie przyznania nagrody.

13. Nagrody dla zwycięzców spoza Krakowa zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie później niż do sześciu tygodni od daty otrzymania danych niezbędnych do obsługi wysyłki. Nagrody zostaną wysłane przesyłką rejestrowaną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez operatorów pocztowych lub kurierów pocztowych. Dla osób mieszkających w Krakowie odbiór nagród odbywa się tylko w Punkcie Odbioru Nagród („SMOK Delikatesy Galicyjskie”, ul. Sułkowskiego 7 w Krakowie). Nagrodę należy odebrać do miesiąca czasu od dnia ogłoszenia laureatów danego konkursu.

14. Portalmedialny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej (w tym błędne wypełnienie danych służących do przekazania nagrody).

15. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi wyłącznie producent. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się wyłącznie do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. Organizator zastrzega iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.

17. Organizator zastrzega, że w każdej chwili może zawiesić lub przerwać konkurs (akcję) bez podania przyczyny.

18. Wypełnienie formularza jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.portalmedialny.pl oraz w siedzibie organizatora. Kwestie wątpliwe dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga ostatecznie komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 17 maja 2018 r. i obowiązuje we wszystkich konkursach i akcjach organizowanych od tej daty do odwołania. Aktualizacja regulaminu nastąpiła 20 marca 2020 r. oraz 17 lipca 2021 r.

21. Regulamin konkursu tworzony i aktualizowany jest w oparciu o wnioski i uwagi użytkowników serwisu. Uwagi można kierować na adres redakcja(at)portalmedialny.pl z tytułem wiadomości „Aktualizacja regulaminu”.

22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest OBRAZ DNIA Jakub Wajdzik z siedzibą przy ul. Traugutta 20/20, 30-549 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród oraz wysyłki newslettera konkursowego. .

23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać drogą elektroniczną na adres redakcja@portalmedialny.pl w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres e-mail z którego zostało wysłane zgłoszenie udziału w konkursie oraz treść żądania. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany adres przez reklamującego w terminie siedmiu dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

Subskrybuj RSS: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. PR

Krakowskie Biuro Festiwalowe | Kraków

Przejdź do oferty
Konkursy
do 31.08.24

Portalmedialny.pl ponownie udostępnił możliwość uczestniczenia w konkursach organizowanych przez wydawcę.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

8.10 - Katowice, 9.10 - Wrocław, 10.10 - Poznań.